Call opce a pákový efekt

 Nákup Call opce

     Prostřednictvím call opce si
investor za cenu opce (opční prémii) nakupuje právo koupit podkladové aktivum za
předem stanovenou cenu (strike) v průběhu doby životnosti opce (u americké
opce). K vysvětlení použijme jednoduchého příkladu:

     Řekněme, že cena červencového futures kontraktu
na zlato činí 1200 dolarů za unci (velikost futures kontraktu na zlato je 100
uncí). Červencová opce na tento futures kontrakt se strikem 1250 stojí 16 dolarů
na unci (tedy 1600 dolarů).

     Potenciální riziko a výnos vyplývající majiteli této
opce při různých cenách futures kontraktu si můžeme znázornit pomocí klasického
„hokejkového“ grafu.

 

     Jak můžeme vidět z grafu, majitel call opce vydělá v
případě, kdy se cena zlata dostane nad 1266 dolarů (tj. strike + opční prémie).

 

 

     Pokud cena zlata stoupne např. na 1267 dolarů a majitel opce uplatní svoje právo
nakoupit zlato 1250 a následně jej prodá za tržní cenu, tak vydělá po odečtení
opční prémie 1 dolar na unci zlata (100 dolarů na jeden kontrakt). Zisk, jak
můžeme vidět z grafu, lineárně poroste s cenou zlata.

     Vztah mezi potenciálním ziskem a ztrátou majitele
opce však není symetrický. Jeho ztráta lineárně neklesá s poklesem ceny aktiva,
ale je od určité úrovně konstantní. Jakmile totiž cena zlata v našem příkladu
klesne pod strike opce, tedy 1250 dolarů, majiteli opce se již nevyplatí opci
uplatnit a nechá ji vypršet. Jeho jedinou ztrátou tak bude zaplacená opční
prémie. Ztráta majitele call opce je tedy za každé situace limitována velikostí
opční prémie.

Pro jednoduché shrnutí můžeme zisk/ztrátu majitele
call opce vyjádřit symbolicky.

Zisk/ztráta = Max ( Cena
podkladového aktiva – (Strike + opční prémie), -opční prémie), kde symbol Max
vyjadřuje větší z hodnot v závorce.

Prodej Call opce

Pokračujme v našem příkladu se zlatem, avšak s tím
rozdílem, že investor call opci prodá a bude tak inkasovat od
kupujícího opční prémii. Prodávající neboli vypisovatel call opce se tímto
zavázal, že majiteli opce na požádání prodá červencový futures kontrakt zlata za
strike cenu.

Jak můžeme vidět z grafu, zisk vypisovatele
opce je limitovaný
. Nejoptimističtějším scénářem pro něj je, pokud cena
futures kontraktu zůstane pod strike opce a majiteli opce se tak nevyplatí opci
uplatnit. V takovém případě vypisovatel call opce dosáhne maximálního zisku,
který se rovná velikosti opční prémie.

Ztráta vypisovatele opce však lineárně roste s
růstem ceny zlata a není limitovaná žádnou předem danou úrovní. Čím výše cena
zlata stoupne, tím větší bude ztráta vypisovatele opce. Jelikož není při této
strategii limitováno riziko, bude při otevření této strategie investorovi
zablokována na jeho obchodním účtu část finančních prostředků jako margin ke
krytí případných ztrát.

Zisk/ztráta vypisovatele call
opce
= Min ((Strike + opční prémie) – Cena podkladového aktiva,
prémie), kde symbol MIN vyjadřuje menší z hodnot v závorce.

Pákový efekt opcí

Jednou z charakteristických vlastností opcí je
stejně jako u futures kontraktů využití principu tzv. finanční
páky
. Princip finanční páky umožňuje obchodníkovi profitovat (nebo
ztrácet) z většího objemu aktiva než odpovídá velikosti jím investovaného
kapitálu.

Pokud call opce na futures kontrakt zlata se
strikem 1250 stojí 16 dolarů za troyskou unci a  velikost futures kontraktu je
sto uncí, tak obchodník celkem za opci zaplatí 1600 dolarů. Hodnota futures
kontraktu je přitom 1250 x 100 USD. V případě růstu ceny futures na zlato nad
1250 bude obchodník profitovat z pohybu celého futures kontraktu v hodnotě v
řádu desetitisíc dolarů. Řekněme, že cena zlata stoupne na 1280, zisk obchodníka
pak bude činit (1280-1250-16) x 100 = 1400 dolarů. V poměru ke kapitálu, který
riskuje získá obchodník (1400/1600) 88% výnos, cena zlata přitom stoupla z 1200
dolarů na 1280 dolarů za unci pouze o 2,5%.

Finanční páka však může pracovat i proti
investorovi
. Pokud by obchodník prodal opci, může jeho ztráta snadno
dosáhnout 100 procent inkasované prémie. Nekryté vypisování opcí je proto
považování za velmi rizikovou strategii.

 

<          >